انتشارات آهنگ قلم ناشر سه كتاب برگزيده سال خراسان رضوي

در آيين افتتاحيه نمايشگاه كتاب مشهد سه عنوان از منشورات انتشارات آهنگ قلم به عنوان اثار برگزيده سال خراسان رضوي معرفي شدند و از پديدآورندگان آن ها تقدير شد.

فرهنگ خرد در شاهنامه اثر دكتر محمدرضا راشد محصل و بهزاد طالبي، نام آوران طوس اثر دكتر محمدجعفر ياحقي و مهدي سيدي و شناخت تابران اثر دكتر رجبعلي لباف خانيكي، محمود طغرايي، محمود بختياري شهري، مجيد لباف خانيكي و بهزاد طالبي در بخش خراسان شناسي به عنوان كتاب هاي برگزيده سال خراسان رضوي انتخاب گرديده و از نويسندگان آن تقدير به عمل آمد. اين آثار توسط انتشارات آهنگ قلم با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي كشور در تيراژ 1000 نسخه و با قطع وزيري منتشر گرديده اند.